Vaques 02 Apicultura 03 JULIO RIVAS Turisme rural 01 DANIEL TORRES Vaques 01 Trumfes 01 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Tabac 01 PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Tabac 03 JOSEP CASAL Trumfes 03 MARISA LUNA Tabac 02 Apicultura 01 PABLO TAPIA Vaques 03 JORDI ALCOBE Cabrits 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Jornada sobre l'impost general indirecte
Dins del marc dels canvis que s’estan produint sobre l’economia andorrana, es troba l’entrada en vigor de la Llei 11/2012 de l’impost general indirecte (IGI), que grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós -amb caràcter habitual o ocasional- en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions. Aquest supòsit inclou, per tant, les operacions de compra-venda de les collites que s’efectuen entre els colliters de tabac i l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac.

La normativa referida comporta l’aplicació d’un impost a tots aquells que siguin considerat empresaris sota les premisses de la llei. Per una altra banda, implica una regularització i una recerca de la seguretat en l’emissió de factures, que de forma tradicional, i en cas concret dels colliters de tabac, han estat tradicionalment realitzades per la pròpia Associació de Fabricants de Productes de Tabac en comptes del colliter sobre el que realment recau aquesta responsabilitat amb la finalitat de:

- Buscar una uniformitat en el model de factura.
- Assegurar-se que cap colliter es queda sense cobrar per la no presentació de la seva factura.
- Realitzar-la en el moment exacte en què es coneix el preu de la collita i que és molt després del lliurament de la collita.

Aquest canvi s’afegeix als ja produïts en relació a les exigències comptables que afecten a les explotacions agràries i a l’aplicació de l’impost sobre les activitats econòmiques que tant persones físiques com jurídiques han de satisfer en determinades condicions.

Seguint la motivació de l’Associació de Pagesos i Ramaders de facilitar l’adaptació dels seus associats a totes aquestes normatives, el 5 de març es va organitzar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella una reunió informativa en la línia de les ja realitzades els dies 28 de juny i 13 de setembre per plantejar els dos aspectes anteriorment esmentats.

L’APRA va comptar per aconseguir l’objectiu fixat amb la col•laboració de Gaudit, empresa amb més de 27 anys de treball professional al Principat d’Andorra pel que fa a l’exercici de l’auditoria de comptes, així com de treballs especialitzats en serveis de comptabilitat i en l’assessoria fiscal. Igualment sota aquesta empresa ha recaigut des de fa anys la responsabilitat de la gestió administrativa de la collita entre fabricants i colliters. Les Sres. Neus Cornella i Pilar Claparols van aclarir mitjançant les seves explicacions els nous requeriments normatius i les consideracions a tenir en compte per adaptar-s’hi.

Els nostres associats poden consultar la presentació projectada en aquest mateix apartat a la part privada de la web.

contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP