Tabac 03 JOSEP CASAL Turisme rural 01 DANIEL TORRES Trumfes 01 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS Vaques 03 JORDI ALCOBE Tabac 01 Tabac 02 Apicultura 02 PABLO TAPIA Apicultura 01 PABLO TAPIA Tabac 04 MARISA LUNA Vaques 02 PAM 02 MARISA LUNA Vaques 01 Trumfes 03 MARISA LUNA PAM 01 MARISA LUNA Trumfes 02 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Sessió informativa sobre les exigències comptables

El dijous 28 de juny de 2012, la Banca Privada d’Andorra –patrocinadora de les activitats de l’Associació de Pagesos i Ramaders- va oferir una sessió informativa a tots els associats sobre la Llei de comptabilitat dels empresaris i el Pla General Comptable. L’acte, desenvolupat a la Sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, es va orientar al recordatori de les obligacions comptables que afecten als empresaris, amb l’aclariment dels conceptes comptables que intervenen en un balanç i la presentació dels formularis que s’han de complimentar.La jornada va ser conduïda pel Sr. Roger Campamà Pelejà, director general de Grup Assegurador de Banca Privada d'Andorra, amb gran experiència en l’auditoria de comptes, que va llençar una mica més de llum sobre els següents punts:

1. Llei de comptabilitat dels empresaris: Llei 26/2011 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril.
Introducció
Deures i obligacions
Llibres de comptabilitat
Comptes anuals
Comptes anuals consolidats
Règim sancionador

2. Visió general del Pla General de Comptabilitat
Elements estructurals
Documents i elements que formen els comptes anuals
Models de comptes anuals i abreujats
Règim simplificat

3. Cobertura d’assegurances en el món de l’Agricultura i la Ramaderia

Tots els titulars de les explotacions agràries, en qualitat d’empresaris, estan obligats a portar la comptabilitat, malgrat que no tinguin l’obligació de presentar els comptes a Govern. El llindar de no-dipòsit de comptes (pels empresaris diferents de les societats mercantils) s’ha incrementat de 100.000 a 150.000 €. Això, però, no eximeix d’haver de presentar una declaració jurada amb la xifra anual d’ingressos.

La sessió va convidar al plantejament de casos pràctics, que van aclarir alguns aspectes importants com el referit a la consideració de dos empresaris diferents en el cas d'un masover que no tingui la condició d’assalariat i amb el que qual s'hagi pactat un acord a tercers en les relacions establertes en torn a les quotes de tabac. En aquest cas, el propi titular de l’explotació hauria de portar una comptabilitat i el masover, com a treballador autònom, una altra.

També van sorgir dubtes en relació a la imputació d’algunes partides en el balanç, així com d’altres relacionats, principalment, amb l’àmbit fiscal, que aconsellen la futura programació de sessions informatives específiques.

Tots els usuaris registrats poden consultar el la presentació projectada en aquest mateix apartat.contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP