Vaques 01 Tabac 01 Turisme rural 01 DANIEL TORRES PAM 01 MARISA LUNA Cabrits 01 MARISA LUNA Tabac 04 MARISA LUNA Trumfes 01 MARISA LUNA Apicultura 02 PABLO TAPIA Vaques 02 Tabac 02 Vaques 03 JORDI ALCOBE Trumfes 02 MARISA LUNA Tabac 03 JOSEP CASAL PAM 02 MARISA LUNA Apicultura 01 PABLO TAPIA Trumfes 03 MARISA LUNA Apicultura 03 JULIO RIVAS
ASSOCIACIÓ DE PAGESOS I RAMADERS D'ANDORRA
Quí som?
El 26 de juliol de 1994 es va crear l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra amb la voluntat d'agrupar totes les persones físiques i jurídiques que integren el sector agrari i ramader del país amb la finalitat de desenvolupar, per si sola o en col•laboració amb altres entitats, les activitats, les funcions i els serveis en benefici i defensa de l'interès general dels seus afiliats i de l'activitat agrària i ramadera andorrana.  

L’Associació de Pagesos i Ramaders agrupa més de 450 membres de la pagesia en una entitat de caràcter democràtic que es regeix per un sistema d’autogovern a través dels organismes següents:

• L’Assemblea General.
• La Junta Directiva o Consell de Representants Parroquials.
• El Secretariat Permanent.
• El President.

L’Assemblea General és l’organisme sobirà i suprem de l’Associació del que formen part tots els membres, directament o per representació. Té plena competència per conèixer i decidir en tots els afers que li són propis, i els seus acords, degudament adoptats, obliguen amb caràcter general a tots els socis.

La Junta Directiva o Consell de Representants Parroquials és l’òrgan col•legiat de govern i de gestió de l’Associació, a la que representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics. Està constituïda per un total de 21 membres, resultat de la representació de tres membres per cadascuna de les Parròquies de les Valls d’Andorra.

El Secretariat Permanent és l’òrgan executiu i resulta de l’elecció d’un president, un vice-president, un tresorer, un secretari i tres vocals d’entre els membres de la Junta Directiva amb l’objecte de facilitar la gestió i l’execució dels acords.

El President representa de forma unitària l’Associació davant de qualsevol autoritat, Tribunals, organismes públics i privats.

La Junta Directiva actual va ser elegida en l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra celebrada el dia 18 de febrer de 2016, escollint-se entre els seus membres els càrrecs del Secretariat Permanent en data 29 de febrer de 2016.
 

President
Vicepresidenta
Tresorer
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal

Vocals
  Xavier COMA GASIA
Meritxell BARÓ CARDET
Ramon RICH MALÉ
Jesús MAESTRE PAL
Miquel FONT PUIGCERNAL
Àlex GASPÀ BRINGUERET
Roger TORRES ORPINELL

Antoni ANDORRÀ MONTANÉ
Joan BONET ESCANCIANO
Jean Claude CAMINAL GASET
Josep CASAL MANDICÓ
Guillem CAVA ADELLACH
Esteve DE PABLO ISERN
Joan Albert FARRÉ SANTURÉ
Simona NAUDÍ UBACH
Jordi PUY SEGURA
Jordi RIBA CASAL
Andreu RICH MARTELL
Esteve TOR ARMENGOL
Roc TORRES BARÓ
Carles VERDAGUER PUJANTELL


contacte Contacteu-nos C/ Dr. Vilanova, 9 Ed. Thaïs 4 D- Tel: ( 376) 829 448
MyP